„KAPU - Általános szerződési feltételek” változatai közötti eltérés

A Budapest Közút Zrt. - Kapu Wiki wikiből
1. sor: 1. sor:
 +
'''A Budapest Közút Zrt. Közterületi Adatpublikációs Rendszer (KAPU) szolgáltatásának feltételei'''
 +
 +
 
==I. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG==
 
==I. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG==
  

A lap 2018. május 27., 16:40-kori változata

A Budapest Közút Zrt. Közterületi Adatpublikációs Rendszer (KAPU) szolgáltatásának feltételei


I. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

I.1. A Szolgáltató neve, címe és számlaadatai

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

UniCredit Bank Hungary Zrt: 10918001-00000069-99940008


I.2. A Szolgáltató internetes honlapjának címe

http://kapu.budapestkozut.hu/


I.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei

E-mail: kapu@budapestkozut.hu


I.4. Az általános szerződéses feltételek elérhetősége

https://kapuwiki.budapestkozut.hu


I.5. A Szolgáltató adatvédelmi felelősének elérhetősége

Biztonsági és vagyonvédelmi osztály

cím:1107 Budapest, Bihari út 2-4.

E-mail: kapu@budapestkozut.hu

II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

II.1. Személyi hatály

A Budapest Közút Zrt mint szolgáltató az általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) meghatározott szolgáltatásokat nyújt a felhasználók részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Budapest Közút Zrt.-re, mint szolgáltatóra, valamint a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő felhasználóra.


II.2. Tárgyi hatály

Az ÁSZF a Budapest Közút Zrt. által nyújtott webes térképi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, illetve a szerződő feleket a szolgáltatás igénybevétele során megillető jogokat és a feleket terhelő kötelezettségeket szabályozza.

Az ÁSZF két részből áll: A törzsrészből (főszöveg), amely az általános jellegű szabályozást tartalmazza, és a mellékletekből, amelyek az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a szolgáltatás jellegéből adódó speciális feltételeket, illetve a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A jelen pontban említett mellékletek az ÁSZF törzsrészének szerves és elválaszthatatlan részét képezik, ezért az ÁSZF törzsrésze és a mellékletek csak együttesen alkalmazandóak.


A jelen ÁSZF mellékletei az alábbiak:

A melléklet - Szolgáltatási díjak

B melléklet - KAPU rendszer szolgáltatás minősége

C melléklet - KAPU rendszer műszaki elemei

III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

(a) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

(b) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

(c) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

(d) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(e) Díjreklamáció: a díjfizetéssel kapcsolatban a szolgáltatás ellenértékeként felszámított díj mértékét vitató felhasználói bejelentés

(f) Felek: együttesen jelenti a Felhasználót és a Szolgáltatót

(g) Felhasználó: aki a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási szerződést a szolgáltatóval saját nevében megkötötte

(h) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

(i) Hibabejelentés: a felhasználó által tett olyan bejelentés, amely az igénybevett szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségi romlásával, mennyiségi csökkenésével vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatos

(j) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(k) KAPU rendszerhozzáférés: hozzáférés biztosítása a „C” mellékletben- Műszaki tartalom- leírt funkcionalitású és adattartalmú rendszerhez. A hozzáférés típusa lehet napi belépés szerinti - mint tranzakció alapú elszámolás -, illetve előfizetéses díj szerinti

(l) Karbantartás: a szolgáltató azon technikai eszközeinek és szoftverelemeinek üzemképes állapotban tartására vonatkozó tevékenységét jelenti, amely biztosítja a szolgáltatási szintek folyamatos fenntartását és lassítja a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát, ideértve az ehhez szükséges eszközberuházásokat, illetve az informatikai rendszeren végrehajtott fejlesztéseket is

(m) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

(n) Panaszbejelentés: a szolgáltatási szerződés alapján igénybevett szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a felhasználó által tett olyan bejelentés, amely az őt érintő egyéni jogsérelem, vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek

(o) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(p) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

(q) Szolgáltató: Budapest Közút Zrt.

(r) Szolgáltatás: Web Map Service (WMS), azaz webes térképi szolgáltatás. Olyan webes szolgáltatás, amely a Felhasználó számára akár a vektoros, akár a raszteres adatokból raszteres, azaz képi formátumú adatot állít elő és tesz elérhetővé a Felhasználó számára