„KAPU - Általános szerződési feltételek” változatai közötti eltérés

A Budapest Közút Zrt. - Kapu Wiki wikiből
(II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA)
55. sor: 55. sor:
 
A jelen ÁSZF mellékletei az alábbiak:
 
A jelen ÁSZF mellékletei az alábbiak:
  
A melléklet - Szolgáltatási díjak
+
*[https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/aszf/KAPU_ASZF_A_melleklet.pdf A melléklet - Szolgáltatási díjak]
  
B melléklet - KAPU rendszer szolgáltatás minősége
+
*[https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/aszf/KAPU_ASZF_B_melleklet.pdf B melléklet - KAPU rendszer szolgáltatás minősége]
 
 
C melléklet - KAPU rendszer műszaki elemei
 
  
 +
*[https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/aszf/KAPU_ASZF_C_melleklet.pdf C melléklet - KAPU rendszer műszaki elemei]
  
 
== III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ==
 
== III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ==

A lap 2018. május 28., 08:16-kori változata

A Budapest Közút Zrt. Közterületi Adatpublikációs Rendszer (KAPU) szolgáltatásának feltételei


I. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

I.1. A Szolgáltató neve, címe és számlaadatai

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

UniCredit Bank Hungary Zrt: 10918001-00000069-99940008


I.2. A Szolgáltató internetes honlapjának címe

http://kapu.budapestkozut.hu/


I.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei

E-mail: kapu@budapestkozut.hu


I.4. Az általános szerződéses feltételek elérhetősége

https://kapuwiki.budapestkozut.hu


I.5. A Szolgáltató adatvédelmi felelősének elérhetősége

Biztonsági és vagyonvédelmi osztály

cím:1107 Budapest, Bihari út 2-4.

E-mail: kapu@budapestkozut.hu


II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

II.1. Személyi hatály

A Budapest Közút Zrt mint szolgáltató az általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) meghatározott szolgáltatásokat nyújt a felhasználók részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Budapest Közút Zrt.-re, mint szolgáltatóra, valamint a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő felhasználóra.


II.2. Tárgyi hatály

Az ÁSZF a Budapest Közút Zrt. által nyújtott webes térképi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, illetve a szerződő feleket a szolgáltatás igénybevétele során megillető jogokat és a feleket terhelő kötelezettségeket szabályozza.

Az ÁSZF két részből áll: A törzsrészből (főszöveg), amely az általános jellegű szabályozást tartalmazza, és a mellékletekből, amelyek az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a szolgáltatás jellegéből adódó speciális feltételeket, illetve a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A jelen pontban említett mellékletek az ÁSZF törzsrészének szerves és elválaszthatatlan részét képezik, ezért az ÁSZF törzsrésze és a mellékletek csak együttesen alkalmazandóak.


A jelen ÁSZF mellékletei az alábbiak:

III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

(a) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

(b) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

(c) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

(d) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(e) Díjreklamáció: a díjfizetéssel kapcsolatban a szolgáltatás ellenértékeként felszámított díj mértékét vitató felhasználói bejelentés

(f) Felek: együttesen jelenti a Felhasználót és a Szolgáltatót

(g) Felhasználó: aki a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási szerződést a szolgáltatóval saját nevében megkötötte

(h) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

(i) Hibabejelentés: a felhasználó által tett olyan bejelentés, amely az igénybevett szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségi romlásával, mennyiségi csökkenésével vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatos

(j) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(k) KAPU rendszerhozzáférés: hozzáférés biztosítása a „C” mellékletben- Műszaki tartalom- leírt funkcionalitású és adattartalmú rendszerhez. A hozzáférés típusa lehet napi belépés szerinti - mint tranzakció alapú elszámolás -, illetve előfizetéses díj szerinti

(l) Karbantartás: a szolgáltató azon technikai eszközeinek és szoftverelemeinek üzemképes állapotban tartására vonatkozó tevékenységét jelenti, amely biztosítja a szolgáltatási szintek folyamatos fenntartását és lassítja a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát, ideértve az ehhez szükséges eszközberuházásokat, illetve az informatikai rendszeren végrehajtott fejlesztéseket is

(m) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

(n) Panaszbejelentés: a szolgáltatási szerződés alapján igénybevett szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a felhasználó által tett olyan bejelentés, amely az őt érintő egyéni jogsérelem, vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek

(o) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(p) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

(q) Szolgáltató: Budapest Közút Zrt.

(r) Szolgáltatás: Web Map Service (WMS), azaz webes térképi szolgáltatás. Olyan webes szolgáltatás, amely a Felhasználó számára akár a vektoros, akár a raszteres adatokból raszteres, azaz képi formátumú adatot állít elő és tesz elérhetővé a Felhasználó számára


IV. FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

IV.1. A Szolgáltatás minőségi előírásoknak való megfelelése

Szolgáltató az iparági szabványokban, továbbá mindenkor a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett. A Szolgáltató által vállalt konkrét szolgáltatás-minőségi minimál- és célértékeit (a továbbiakban célértékek) a jelen ÁSZF „B” melléklete tartalmazza. Szolgáltató biztosítja, hogy a szerződés hatályának fennállása alatt a Szolgáltatás az ÁSZF és a szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint a „B" melléklet szerinti műszaki minőségi követelményeknek megfelel.


IV.2. Felhasználói támogatás nyújtása

Szolgáltató köteles teljes körű felhasználói támogatást biztosítani e-mailen keresztül munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között. Felhasználó Hibabejelentést a kapu@budapestkozut.hu e-mail címen tehet. Szolgáltató a jelen pont szerinti támogatási időn túl támogatói ügyeletet nem tart fenn.


IV.3. A rendszerhasználat ellenőrzése

A Szolgáltatás során átadott adatokat Felhasználó saját gazdasági, illetve ügyviteli tevékenységéhez használhatja fel, az adatok weben vagy egyéb módon történő publikálása nem megengedett. Felhasználó a Szolgáltatást csak a szolgáltatási szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott célokra használhatja fel, harmadik félnek nem adhat hozzáférést a rendszerhez, a Szolgáltatás keretében biztosított adatokat nem értékesítheti, azokat arra nem jogosult személynek át nem adhatja. A nem szerződésszerű rendszerhasználat a szerződés azonnali hatályú felmondását és a felhasználói jelszó azonnali letiltását vonja maga után. Amennyiben e rendszerhasználat a Szolgáltatónak kárt okoz, a Felhasználó köteles a teljes kár megfizetésére. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatott adatokba véletlenszerűen ellenőrzésre alkalmas jeleket elhelyezhet. Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szervere minden aktivitást feljegyez, Log file képződik, mely alapján a Szolgáltató ellenőrzéseket végez. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti a Szolgáltatás szerződés szerinti felhasználását.


IV.4. Díjfizetés

Felhasználó köteles valamennyi KAPU rendszerhozzáférési jogosultsága után a megrendelt, illetve az igénybevett Szolgáltatásokért az érvényes díjszabásnak megfelelő díjakat fizetési határidőben megfizetni. A Szolgáltató a Szolgáltatásokért járó díjakat az „A" mellékletben teszi közzé. A Szolgáltató az „A" mellékletben határozza meg a különböző kedvezmények körét, illetve azok igénybevételének feltételeit. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a díjfizetési kötelezettség teljesítése, illetve a díjfizetés mértékének megállapítása érdekében a Szolgáltató regisztrálja a Felhasználó rendszerbe való belépésének az időpontjait. A Szolgáltató – az éves díj kivételével – a ténylegesen igénybevett Szolgáltatásokról havonta állít ki számlát. A Felhasználó az igénybevett Szolgáltatásért esedékes díjat a számlán rögzített fizetési határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató számlája javára. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének fizetési határidőre nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott, a késedelem idején hatályos mértékű késedelmi kamat.


V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltatási szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott időtartamú. A szerződés időtartamát a Felek a Szolgáltatási szerződésben határozzák meg.


VI. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS, ADATVÁLTOZÁS

VI.1. Adatkezelés

A Felhasználók által közölt Személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, illetve az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az egyik fél az érintett, vagy az a szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Felhasználó a szolgáltatási szerződés aláírásával egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználói adatokat a Szolgáltató a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, illetve a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából kezelje és feldolgozza. A Szolgáltató által végzett Adatkezelés és Adatfeldolgozás nem terjed ki a felhasználói adatok Nyilvánosságra hozatalára és az Adattovábbításra.

A Szolgáltató a Felhasználó által közölt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Szolgáltató a közölt adatokat közvetlen üzletszerzési illetve piackutatási célra nem használja fel, azokat a Szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséig kezeli.

A Felhasználó jogosult

 • az Adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Infotv. 15. §),
 • a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Infotv. 17. §)
 • Személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a Személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Infotv. 17. § (2) bek.),
 • kérni az Adatkezelés korlátozását (Adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Infotv. ),
 • a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • az Adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Infotv. 21. §),
 • a hozzájárulásán alapuló Adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak Adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)


VI.2.Titoktartás

Szolgáltató és Felhasználó vállalják, hogy a szolgáltatási szerződéssel annak teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján teheti bármilyen módon hozzáférhetővé. A szerződésszegő fél a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a jogosult felmerült igazolt teljes kárát köteles megtéríteni.

Jelen fejezetben foglaltak alól kivételt képeznek azon adatok, információk, amelyek a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésével kapcsolatos, hatályos szabályozások rendelkezési alapján nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá esnek


VI.3. Adatváltozás bejelentése

Felhasználó haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót a KAPU rendszerhozzáférési jogosultságok azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok (név, számlázási cím, e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adatok) változásáról, valamint az ellene indult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról.

A Szolgáltató a jelen pont szerinti bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.


VII. A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE, A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE ÉS FELFÜGGESZTÉSE

VII.1. A Szolgáltatás megkezdése

A szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató legfeljebb a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy a Felhasználó által megjelölt későbbi időpontban köteles biztosítani a Felhasználó részére a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.


VII.2. A Szolgáltatás szünetelése

A Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást, ha Karbantartás miatt szükséges, és nincsen olyan más gazdaságos műszaki megoldás, amely alkalmazása esetén a Szolgáltatás szüneteltetése elkerülhető. A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetést a Szolgáltató a felhasználók előzetes értesítése mellett végezheti. Az értesítést a szünetelést megelőzően legalább 15 nappal a https://kapu.budapestkozut.hu weboldalon kell közzétenni.


VII.3. A Felek érdekkörén kívül eső szüneteltetés

Amennyiben a szüneteltetés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik vagy a szüneteltetés oka a Szolgáltató érdekkörében merül fel és időtartama a 48 órát meghaladja, de a szüneteltetés oka nem Karbantartás, akkor a szüneteltetés időtartamára a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli.


VII.4. A szolgáltatás felfüggesztése

Ha a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének a számlában megjelölt határidőben felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató a Szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti, amennyiben a Szolgáltató nem él felmondási jogával. A Szolgáltató a Szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a Szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltatási szerződés a felfüggesztés időtartamának utolsó napján megszűnik.


VIII. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

VIII.1. Közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítás

A szolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratával bármikor módosítható. A szerződésmódosításra a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. Közös megegyezéssel történő módosításának minősül, ha a bármelyik Fél a másik Felet az ÁSZF, illetve a szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő módosítására irányuló ajánlattal megkeresi és a megkeresett Fél az ajánlatot kifejezett írásos nyilatkozatában elfogadta.


VIII.2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyidejű értesítése mellett az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén, a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti a Felhasználót a https://kapu.budapestkozut.hu honlapon és a Felhasználó által közölt elektronikus levelezési címen.

Nem köteles a Szolgáltató az előzetes értesítési határidőt alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződést nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag az egyes díjtételek csökkentésére irányul.


VIII.3. Egyoldalú szerződésmódosítás esetén a Felhasználót megillető felmondási jog

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, és emiatt Felhasználónak a szerződés további fenntartása már nem áll érdekében, a Felhasználó az értesítéstől számított 30 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az szolgáltatási szerződést.


IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

IX.1. A szolgáltatási szerződésmegszűnése

Megszűnik a szolgáltatási szerződés:

 • (a) közös megegyezéssel,
 • (b) felmondással,
 • (c) a Szolgáltatás felfüggesztési időtartamának eredménytelen elteltével,
 • (d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • (e) a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
 • (f) a természetes személy Felhasználó halálával.

A szolgáltatási szerződés megszűnését követő 15 napon belül Felek kötelesek egymással elszámolni. Felhasználó köteles a megszűnés időpontjáig igénybevett szolgáltatások ellenértékét – ideértve az éves díj időarányos részét is – a megszűnést követő 30 napon belül Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató jogosult a fennálló követeléseit a Felhasználó vele szemben lejárt követeléseibe beszámítani.


IX.2. Rendes felmondás

Az egy évnél rövidebb időtartamra kötött határozott idejű szerződések kivételével a szolgáltatási szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással megszüntetni. A rendes felmondás esetén a felmondási idő nem lehet kevesebb, mint 60 nap. Felek a rendes felmondást nem kötelesek megindokolni. A szolgáltatási szerződés a felmondási idő leteltével megszűnik. A szerződés felmondása nem mentesíti a Felhasználót a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.


IX.3. A szolgáltatási szerződés 15 napra történő felmondása

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó a szolgáltatási szerződés megszegése esetén a szerződést 15 napos határidővel a másik félnek küldött írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

 • (a) a Felhasználó a Szolgáltatást jogszabályba ütköző módon vagy célokra használja;
 • (b) a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Felhasználó a szerződés megkötése vagy Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény vonatkozásában megtévesztette;
 • (c) Felek bármelyike a titoktartási kötelezettségét megszegte.


X. EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Felhasználó a szerződés teljes tartama alatt is köteles együttműködni a Szolgáltatóval, tájékoztatnia kell a Szolgáltatót a szerződést érintő minden lényeges körülményről.

A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítően működik, továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér a szerződésben foglaltaktól.


XI. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

XI.1. Hibabejelentések kezelése

A Szolgáltató a Hibabejelentést a Felhasználó részére visszaigazolja, és azt nyilvántartásba veszi és a Felhasználó részére visszaigazolja. A Szolgáltató a Hibabejelentések vizsgálatát és javítását a bejelentést követő munkanapon megkezdi.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó által bejelentett hiba vizsgálata során megállapítja, hogy a hiba nem a Szolgáltató üzemeltetett informatikai eszközök, illetve szoftverelemek működésével összefüggésben keletkezett, felhívja a Felhasználót a szükséges intézkedések megtételére.

A Szolgáltató a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb a hiba elhárítását követő munkanapon értesíti a Felhasználót a hiba elhárításáról.


XI.2. Panaszbejelentések kezelése

Ha a Felhasználó a szolgáltatási szerződéssel vagy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban Panaszbejelentéssel él, azt írásban, elektronikus úton a kapu@budapestkozut.hu címre vagy a Szolgáltató postacímére levélküldeményként kell megküldeni a Szolgáltató részére.

Szolgáltató a Panaszbejelentést kivizsgálja, és a Felhasználót a vizsgálat eredményéről a bejelentéstől számított 30 napon belül írásban értesíti, a panaszt érdemben megválaszolja. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, azt köteles megindokolni.

Ha a Panaszbejelentéssel kapcsolatban szükséges műszaki vizsgálatokat a Szolgáltató nem tudja ezen idő alatt teljes körűen elvégezni, vagy az elbíráláshoz szükséges véleményeket, információkat beszerezni, a Szolgáltató a vizsgálati időt a Felhasználó egyidejű értesítése mellett meghosszabbíthatja.


XI.3. Díjreklamáció

Ha a Felhasználó a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató az erről szóló Díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. A Szolgáltatással kapcsolatos Díjreklamációkat elektronikus úton a kapu@budapestkozut.hu címre vagy a Szolgáltató postacímére levélküldeményként kell megküldeni a Szolgáltató részére.

A vizsgálat eredményéről a Szolgáltató a Felhasználót a vizsgálat lezárását követően írásban tájékoztatja A Szolgáltató a fizetési határidőben benyújtott Díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizetői szerződést díjtartozás miatt felmondani. A lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott Díjreklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya.

A Szolgáltató a számla esedékességétől számított 6 hónapon túl Díjreklamációt nem fogad el.

Ha a reklamáció megalapozott, akkor a Szolgáltató a tévesen beszedett összeget, a késedelmi kamat mértékével megegyező kamattal növelt értékben átutalja a Felhasználó számlája javára.

Amennyiben a Felhasználó számlareklamációja nem volt megalapozott, úgy a Felhasználó köteles a számla összegét, valamint a számla fizetési határidejétől számított késedelmi kamatot a Szolgáltató számlájára befizetni.

A Felhasználó kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Felhasználó díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó informatikai adatokat, illetve kimutatásokat.


XII. ELHÁRÍTHATATLAN KÜLSŐ OK

A szolgáltatási szerződés szempontjából elháríthatatlan külső oknak, vis maiornak számít, és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó felelősségi körébe a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe, így különösen, de nem kizárólagosan:

 • (a) külső erőhatalom (háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet),
 • (b) elháríthatatlan környezeti hatás (földrengés, árvíz, tűzvész),
 • (c) harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye (honvédelmi törvény alapján feljogosított személyek, vagy szervek rendelkezésére tett intézkedés, munkabeszüntetés).


XIII. IRÁNYADÓ JOG

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


XIV. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a Szolgáltatási szerződés vagy az ÁSZF-ben foglalt valamely feltétel vagy más rendelkezés bármely jogszabály alapján érvénytelen vagy nem végrehajtható, valamennyi egyéb feltétel és rendelkezés mindazonáltal érvényes és hatályos marad kivéve, ha a Felek a Szolgáltatási szerződést az érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rész nélkül nem kötötték volna meg.

Amennyiben bármely feltételről vagy egyéb rendelkezésről bebizonyosodik, hogy érvénytelen vagy nem végrehajtható, a Felek kötelesek a Szolgáltatási szerződés módosítása érdekében egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatni azért, hogy a Felek eredeti szándéka kölcsönösen elfogadható módon a lehető leginkább kifejeződjön.